Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU www.sportadam.pl WAŻNY OD 06.08.2019 r. godz. 15.50
 1. Wstęp
 1. Adam Chociej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma „SPORT ADAM” Adam Chociej, ul. Familijna 1, 15-157 Białystok umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej pod adresem internetowym www.sportadam.pl ,
   
 2. Administratorem danych jest Adam Chociej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma „SPORT ADAM” Adam Chociej ul. Familijna 1, 15-157 Białystok,
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Sklepu, określono w nim zasady dokonywania zakupów i korzystania ze sklepu oraz składania zamówień,
 4. W dowolnym momencie użytkownik Sklepu może uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez kliknięcie linku „Regulamin sklepu” umieszczonego na stronie sklepu,
 5. Wszelkie informacje o Towarach znajdujących się w Sklepie m.in. opisy, na zasadzie art. 71 k.c. stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie,
 6. Prezentacja oferowanych produktów służy prezentacji konkretnie wskazanego modelu,
 1. Zasady korzystania ze sklepu i zawierania umowy
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a Adamem Chociej prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma „Sport Adam” Adam Chociej („Sklep”),
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja,
 3. Informacje podane przez Klienta podczas składania powinny być aktualne i dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Klienta dane będą nieprecyzyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację zamówienia,
 4. Sklep podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Klienta,
 5. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób: niezakłócający jego funkcjonowania, nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Administratora Sklepu, korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego,
 1. Zawarcie umowy sprzedaży
 1. Sklep udostępnia Klientowi możliwość zamówienia Towaru w następujący sposób:
 1. Na stronie sklepu (on-line),
 2. Pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres podany na stronie www.sportadam.pl,
 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich danych wymaganych do wysyłki, wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego,
 2. Klient w celu złożenia zamówienia powinien wybrać Towar w Sklepie, a następnie przejść do „Koszyka”, a następnie kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji,
 3. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towaru Klient ma możliwość do dokonywania dowolnej modyfikacji zamówienia w tym danych do wysyłki lub faktury,
 4. Klient, który wybierze formę złożenia zamówienia opisaną w punkcie 1b niniejszego działu Regulaminu otrzyma dodatkowo tzw. fakturę proforma, po jej opłaceniu Klient otrzyma informację w formie e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji,
 5. Moment zatwierdzenia przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją obowiązku zapłaty ceny za Towar wraz z kosztem jego dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem zamówienia,
 6. Wykonanie czynności opisanej w dziale III punkt 5 niniejszego Regulaminu stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem,
 7. W chwili złożenia zamówienia zgodnie z punktem 5 działu III niniejszego Regulaminu Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, stanowi to potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta,
 8. Na podany przez Klienta adres e-mail Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty złożonej drogą on-line,
 9. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail ze wskazaniem Towaru i ilości Sklep przesyła Klientowi wiadomość mailową zwrotną stanowiącą potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty złożonej w formie e-mailowej,
 10. Klientowi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, bez uszczerbku dla uprawnień do odstąpienia od umowy, przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu tj. przed doręczeniem Klientowi elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia (e-mail) do realizacji. W niniejszej sprawie Klient jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się ze Sklepem w formie telefonicznej bądź mailowej,
 11. W sytuacji dokonania przez Klienta wyboru formy płatności innej niż „za pobraniem” Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy: dane adresowe będą nieprecyzyjne w stopniu uniemożliwiającym dostawę towaru, transakcja nie zostanie autoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia,
 1. Dostawa i odbiór towarów
 1. Towary dostarczane są na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia,
 2. Szacowany czas dostawy wskazany jest Klientowi podczas składania zamówienia,
 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki w przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności jako przedpłaty internetowej,
 4. W przypadku wyboru przez Klienta formy odbioru osobistego Towaru sklep prześle na podany adres mailowy informację odnośnie terminu i miejsca odbioru Towaru,
 1. Ceny i metody zapłaty
 1. Od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący,
 2. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki w tym VAT i podatki,
 3. Klient dokonuje zapłaty za zamówione Towary wraz z kosztami przesyłki wg własnego wyboru:
  1. za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,
  2. Przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej na następujący numer rachunku bankowego: 53 1240 5211 1111 0010 3966 2227 Bank PKO S.A,
  3. Osobiście w formie gotówkowej przy wyborze „odbiór osobisty”,
 4. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z przygotowaniem oraz nadaniem korespondencji skierowanej do Klienta zawierającej wezwanie do zapłaty należności z tytułu kupionych i dostarczonych Klientowi Towarów bez przedpłaty,
 1. Procedura składania reklamacji towaru
 1. Sklep oferuje produkty fabrycznie nowe i oryginalne. Sklep odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów zgodni regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym (art. 556 i następne),
 2. Sklep podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego www.sportadam.pl zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłaszane nieprawidłowości,
 3. Klient ma prawo złożyć reklamację na każdy Towar kupiony w sklepie internetowym www.sportadam.pl z zachowaniem terminów i warunków określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeżeli ma wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży,
 4. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem dostrzeżonej wady lub osobiście w siedzibie Sklepu przy ul. Familijnej 1 w Białymstoku. Po dokonaniu skutecznego zgłoszenia reklamacyjnego przez Klienta, Sklep w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep reklamowanego Towaru informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji,
 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na zasadzie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,
  2. Żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady,
  3. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody,
 6. Sklep informuje, iż Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  1. Możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku,
  2. Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  3. Zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów,
Powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny na obu stron.
 1. Dokonywanie zwrotów – odstąpienie od umowy
 1. Klient będący konsumentem („Konsument”)w rozumieniu stosownych przepisów prawa ma prawo odstąpienia od umowy bez podani przyczyny,
 2. Powyższe uprawienie Konsumenta wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów,
 3. Konsument celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze oświadczenia złożonego na przykład pocztą na adres Adam Chociej Firma „Sport Adam” ul. Familijna 1, 15-157 Białystok, bądź w formie mailowej na adres podany na stronie Sklepu internetowego,
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu opisanego w punkcie 2 niniejszego działu Regulaminu,
 5. Klient odsyła niezwłocznie Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Adam Chociej „Sport Adam” ul. Familijna 1, 15-665 Białystok, nie później niż w terminie 10 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem 10 dni,
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Klienta,
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż do 10 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy,
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 9. Klient ponosi odpowiedzialność tylko ze zmniejszenia wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech rzeczy,
 10. Klient może dokonać również zwrotu po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie Towarów do siedziby Sklepu przy ul. Familijnej 1 w Białymstoku,
 
 1. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu zawierania umów sprzedaży Towarów on-line w Sklepie zgodnie z niniejszym regulaminem,
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną to: posiadanie dostępu do sieci Internet, korzystanie z przeglądarki typu Internet Explorer, Opera i podobne), posiadanie konta poczty elektronicznej,
 4. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być składane w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
 5. Sklep informuje, iż w zależności od ustawień przeglądarki Klienta może wprowadzać do system teleinformatycznego pliki cookies, które są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i służą ułatwieniu Klientowi korzystania ze Sklepu,
 1. Zapisy końcowe
 1. Dane osobowe Klientów podane podczas rejestracji w Sklepie przetwarzane są przez Adama Chociej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma „Sport Adam” Adam Chociej, wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnych oświadczeniu. Klientowi każdorazowo przysługuje prawo uzupełniania, przetwarzania lub żądania ich usunięcia,
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta uniemożliwia zakup oferowanych przez Sklep Towarów,
 3. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego,
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie,
 6. Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe zamieszczone w Sklepie są własnością ich prawnych właścicieli, w Sklepie zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych,
 7. W przypadku braku opłacenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Przejdź do strony głównej